Pravidlá

Základné ustanovenia serverov B-Paradise.eu
§1 Hraním na serveroch B-Paradise.eu hráč akceptuje všetky nížšie uvedené pravidlá.

§2 Hráč súhlasí s prípadným zverejnením IP adresy, emailu na webe/servery/facebooku/teamspeak serveri (vätšinou v prípade problému alebo v prípade banu) a s logovaním všetkej komunikácie v hre / na webe

§3 Výklad pravidiel je v kompetencii Admin tímu.

§4 Na serveri B-Paradise nie je povolená reklama.

§5 Pravidlá sú záväzné pre všetkých hráčov na serveri.

§6 Neznalosť pravidiel neospravedlňuje.

§7 Admin tím si vyhradzuje právo kedykoľvek pravidlá zmeniť.

§8 Hráči musia dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky – nebudú tolerované akékoľvek prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu alebo homofóbie.

§9 Hráč je povinný dodržiavať základy slušného chovania v spoločnosti, dodržiavať nevulgárnu komunikáciu.

§10 Je zakázané užívať vulgárne výrazy ako názvy postáv, či stavať z blokov vulgárny nápis/y alebo znaky/obrázky.

§11 Členmi A-tímu sú všetci Administrátori (Admin) a Moderátori (Mod).

§12 Admin/Mod sú autority serveru a mali by byť hráčmi rešpektovaní.

§13 Rozhodnutie člena A-tímu je konečné a záväzné.

§14 Moderátori dohliadajú na hru samotnú a dodržovanie pravidiel B-paradise.eu.

§15 V prípade nesúhlasu s moderátormi B-paradise.eu je možné sa odvolať na vyššiu autoritu servera (Admin), ak sa bude sťažnosť týkať trestu (ban, mute) a preukáže se jeho oprávnenosť, bude tento trest neodvolateľný.

§16 Rozhodnutie Admina je konečné, nie je proti nemu odvolanie.

§17 O unbane primárne rozhoduje člen A-teamu, ktorý ban pridelil. Prípadne ak už nie je v A-teame, je rozhodnutie na adminovi.

 

Oddiel 1. Herné účty
§18 Všetky herné účty a taktiež aj itemy ( postavené bloky, obvody a iné stavby ) na týchto účtoch obsiahnuté, zostávajú majetkom serveru.

§19 V prípade straty dát alebo akejkoľvek straty itemov a postavených blokov nie je nárok na odškodnenie zo strany servera či členov A-teamu.

§20 Je povolené vlastniť viac účtov, nakoľko servery b-paradise môžu užívať len majitelia originálneho minecraft účtu.

§21 Za stratu hesla k hernému účtu server nenesie zodpovednosť.

§22 Žiadný člen A-teamu nemá právo vyžadovať po hráčovi informácie o účte. Členovia teamu oprávnený k manipuláci s účtom tieto informáce nepotrebujú. Tieto informácie vydávate na vlastné riziko.

 

 

Oddiel 2. Tresty a dôkazy
§23 O druhu a dĺžke trestu rozhoduje Admin/Mod.

§24 A-Team si vyhradzuje právo potrestať akékoľvek jednanie nevymedzené pravidlami.

§25 Screenshoty sa všeobecne nepovažujú za preukázateľný materiál a Admin/Mod na takýto dôkaz bude brať ohľad podľa vlastného uváženia.

§26 Základným preukázateľným materiálom je výpis z logu, alebo výpoveď relevantného svedka. Túto relevantnosť posudzuje sám Admin/Mod.

Oddiel 3. VIP a ďalšie služby za SMS
§27 Akékoľvek služby (VIP, kredity, doláre a ďalšie) sú brané ako príspevok na prevádzku serverov, preto služby nie sú nárokovateľné.

§28 Pre hráčov s VIP účtom platia rovnaké pravidlá ako pre hráčov bez VIP účtu.

§29 Aj hráč s VIP účtom môže byť zabanovaný.

§30 Výhody, ktoré môže hráč s VIP účtom využívať, nie sú trvalé a A-team má právo ich kedykoľvek zmeniť, prípadne zrušiť.

§31 V prípade hráčovej neaktivity sa VIP nepredlžuje. K predĺženiu VIP účtu môže dôjsť v prípade technických problémov servera dlhších než 1 deň.

§32 Hráč o VIP prichádza bez nároku náhrady v prípade vypršania doby jeho trvania, porušenia pravidiel alebo zániku servera (viz. §30).

§33 Pokiaľ sa vyskytne problém s platenou službou, hráč má právo túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom e-mailovej adresy „admin@b-paradise.eu“ administrátorom.

§34 Je zakázané riešiť akýkoľvek problém s platenou službou priamo v hre.Toto jednanie bude brané ako SPAM.

 

 

Oddiel 4. Základné pravidlá pre MC servery
§35 Hráčom je zakázané stavať, či akokoľvek inak upravovať krajinu v bezprostrednom okolí stavby (protectu) iného hráča bez jeho súhlasu.

§36 Ponechávanie korún stromov bez kmeňa je trestné.

§37 Je zakázané akokoľvek devastovať krajinu (napr. povrchová ťažba), piesok se NESMIE ťažiť nikde inde než v piesočnom dole (/warp doly). V opačnom prípade je nutné krajinu upraviť tak, aby nešlo poznať, že sa tam ťažilo.

§38 Je prísne zakázané ničiť estetický vzhľad krajiny stavbou stĺpov (napr. 1×1) či dier o rovnakých rozmeroch.

§39 Je zakázané stavať budovy z netheracku, cobblestonu a dirtu. Výnimka je možná len pokiaľ bude dom vzhľadovo pekný (posúdi A-team). V opačnom prípade môže byť táto stavba bez varovania zmazaná.

§40 Je zakázané stavať lietajúce-levitujúce budovy alebo plochy. Výnimku môže u účelových budov povoliť Administrátor.

§41 Ochrana majetku a osoby:

a. Pre ochranu akejkoľvek stavby či herného územia je nutné si vytvoriť protect (ten si tvorí hráč sám príkazom „“/protect““ – všetky potrebné informácie sú uvedené vždy na stránkach daného servera a na spawne na ceduľkách). Úmyselné poškodzovanie herného majetku iného hráča je trestané administrátorom/moderátorom.

b. Dvere, chesty a iné zamknuteľné bloky sa chránia uzamknutím na hráča – uzamknutie cudzieho majetku je trestné.

c. PvP mimo vyhradenej zóny (arény, eventy a pod) je zakázané. Výnimka je povolená iba na vlastnom protecte, kde metódy PvP môže hráč použiť pre ochranu majetku alebo proti nežiadúcemu návštevníkovi. Zabíjanie hráčov sa mimo tieto výnimky trestá.

d. Vytvorenie súkromného warpu na cudzom protecte je povolené len so súhlasom majiteľa. Pokiaľ vás majiteľ protectu vyzve k zrušeniu súkromného warpu ste povinní ho zrušiť. Pri nevyhovení žiadosti majiteľa protektu vám budú zmazané všetky vaše súkromné warpy.

e. Zapaľovanie, zabíjanie uránom atď. je brané ako griefing a taktiež je tak trestaný. Výnimku tvorí vlastné územie s nepozvanými návštevníkmi po vyzvaní na opustenie pozemku.

§42 Je zakázané akokoľvek zneužívať evidentné chyby hry. Nenahlásenie takýchto chýb sa trestá.

§43 Je zakázané ťažiť piesok v doloch pomocou bugu (pomocou torch-ky).

§44 Je zakázané používanie akýchkoľvek X-ray módov, X –ray grafických balíkov, fly módov a ďalších externých programov zvýhodňujúcich hru. Tieto priestupky budú okamžite trestané pernamentným banom.

§45 Pri dlhšej neprítomnosti (AFK) je hráč povinný odhlásiť sa zo serveru. Opakované dlhodobé tzv. AFKovanie, kedy hráč cielene a opakovane, napríklad cez noc kedy spí, nechá spustenú hru, len kvôli tomu, aby automaticky ťažil alebo mu bežali farmy, stroje apod., je trestané!

§46 Je zakázané akokoľvek spamovať globálny i súkromný chat.

§47 Je zakázané rozhadzovať itemy na spawne a verejných miestach.

 

 

Oddiel 5. Základné pravidlá pre mestá na serveroch b-paradise.eu
§48 Založiť mesto môže akýkoľvek hráč po dodržaní nižšie uvedených podmienok

§49 Pre založenie brány (warpu) pre mesto platia nasledujúce podmienky::

a. Cena pre založenie mesta je 1 000 000 herných dolárov.

b. Protect pre mesto je veľký 1000 x 1000 blokov.

c. Warp a bránu vytvára člen A-teamu. KAždé mesto má len jeden warp, bránu a protect.

d. Tvar brány je ľubovoľný, mal by byť estetický a zapadnúť do architektúry mesta.

e. Pri bráne musí byť vhodne umiestnená informačná nástenka s názvom mesta, aktuálnym majiteľom/starostom a jeho platným zástupcom. Táto nástenka môže byť umiestnená aj v radnici. V okolí brány je zakázané mať voľne stojace tabule, shop-bedne atď.

f. Mesto musí mať postavenú radnicu, cesta k radnici musí byť označená, pokiaľ sa nenachádza radnica hneď pri vstupnej bráne/warpe.

g. Povinné stavby pre mesto sú radnica, obchodné centrum/shop, námestie a park. Je na majiteľovi mesta/starostovi či bude mesto mať aj ďalšie verejné budovy.

h. Mesto musí mať infraštruktúru t.j. chodníky, o šírke min 3 bloky. Na chodníkoch nesmú byť žiadne prekážky ako reklamné cedulky, chesty a dalšie bloky.

i. Chodníky musia byť osvetlené (nezáleží, či použijete glowstone, torch-ky alebo Ic lampy na IC serveroch) Nepoužívajte lávu ako zdroj svetla.

j. Mestá musia byť od seba dostatočne vzdialené, a to aspoň 500 kociek od seba.

k. Každá radnica je povinná mať časť nástenky pre správy adminov.

l. Vytvorenie warpu udeľuje člen admin tímu. Výnimka platí na creativ server, kde warp i miesto na mape udeľuje majiteľ portálu Akinomka.

m. Warp mesta se vytvorí len za dodržania vyššie uvedených podmienok.

n. Pravidelnú kontrolu miest zabezpečuje admin/moderátor. V prípade zistenia nedostatkov je majiteľ mesta upozornený na nedostatky, ktoré musí v danom časovom limite odstrániť. Pokiaľ sa tak nestane, bude brána a warp odobrané.

o. Za opätovnú aktiváciu brány/warpu sa platí celá čiastka.

p. V prípade epickej stavby ako socha, pamiatka, monument atď. (zásadne len neobytná zóna) je warp pridelený zdarma.

§50 Starosta mesta je povinný poslúchnuť výzvy od admina/moderátora na nástenke.

§51 Starosta(prípadne zástupca) je povinný sám od seba kontrolovať stav mesta a odstraňovať nedostatky (napr. nedosekané stromy či inak spustošenú krajinu v meste).

§52 Starosta má právo žiadať o zmazanie domu v jeho meste (bez náhrady surovín ) pri dodržaní aspoň jednej z týchto podmienok:

a. Pokiaľ je majiteľ trvale zabanovaný.

b. Stav jeho domu nie je najlepší a majiteľ nereaguje na upozornenie formou cedule pri jeho dome po dobu 7 dní (a-team overí či je oznámenie 7 dní staré). V inom prípade sa berú žiadosti o zmazanie ako SPAM.

§53 Brány v zanedbaných a nevzhľadných mestách budú bez náhrady zmazané.

§54 Mesto nesmie byť zložené len zo shopov. V meste musia byť aj obytné zóny.

§55 Okolitú krajinu je treba udržiavať v prijateľnom stave – odstraňovať nedosekané stromy, stĺpy 1×1 a ďalšie prvky, ktoré okolitú krajinu pustošia a robia ju nevzhľadnou.

§56 Mesto by malo do krajiny zapadnúť, pokiaľ budú potrebné úpravy terénu typu zarovnávanie terénu, je potreba potom krajinu upraviť tak aby naväzovala a vyzeralo to prirodzene.

§57 O úpravu terénu se postará samotný hráč. Terénnu úpravu pre hráča nerobí admin/moderátor ani iná osoba využívajúca world-edit.

 

 

Oddíl 6. TeamSpeak

§58 TeamSpeak B-Paradise.Eu (ďalej len TS) slúži pre hráčov MC serverov na portále B-Paradise.eu (výnimky udeľuje iba admin TS)

§59 Účastník TS používá nick totožný s nickem ve hře na serverech B-Paradise.Eu

§60 Před nickem nesmí uvádět žádné slovo anebo značku – za nickem může, pokud splňuje další pravidla

§61 Nick, název room, avatar, description nesmí mít vulgární obsah, nesmí obsahovat označení jiných herních serverů a musí být v souladu s pravidly B-Paradise.Eu

§62 Pro hráče slouží veřejné room dle servera na kterém hráč hraje, Pokec room (slouží pro pokec) a dočasné room které si může vytvářet sám hráč ( v dočasných room je možnost roomku uzamknout heslem)

§63 Trvalé roomky pro hráče uděluje admin TS za určitých okolností

a. pokud hráč dosáhne určitého prefixu (napřiklad builder, sponzor, člen a-teamu)

b. pro specialní projekty týkající se portálu b-paradise.eu (schvaluje admin TS)

§64 Pokud se člen A-teamu nachází v room admin teamu platí pravidlo „NERUŠIT„

§65 soukromé room admin teamu slouží pro členy admin teamu

§66 Člena admin teamu kontaktujte pouze soukromou správou

§67 POKE pro a-team se smí použít jen pokud je to akutní problém-informace (porušení tohoto pravidla se trestá banem na TS)

§68 Při komunikaci s A-teamem pište ihned problem, anebo otázku (pozdrav,nebo otázky typu mohu?-máš čas? a pod. a-team ignoruje)

§69 Před otázkou položenou členům A-teamu se ujisti zda-li na tvou otázku není odpověď na web stránce b-paradise.eu

§70 Každý účastník TS je povinný dodržovat pravidla slušného chování a vyjadřování tak aby splňoval pravidla b-paradise.eu a byl v souladu ze zákony české a slovenské republiky.